Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden CRAFT Education

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen CRAFT Education B.V. h.o.d.n. Craft Education BV t.h.o.d.n. BSPBookstore, hierna: CRAFT Education en u, de klant.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als CRAFT Education producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
 3. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Alle aanbiedingen van CRAFT Education zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag CRAFT Education de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding, zijn bij benadering.
 3. Wanneer u via het inschrijfformulier akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van CRAFT Education een schriftelijke opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door CRAFT Education.
 4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag CRAFT Educationdit doorberekenen aan u.
 5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door CRAFT Education gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. CRAFT Education zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en CRAFT Education mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 3. Het risico van de producten gaat over van CRAFT Education op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.

Artikel 4. Wat kunt u van CRAFT Education verwachten?

 1. CRAFT Education zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. CRAFT Education zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.
 2. CRAFT Education heeft een inspanningsverplichting.
 3. CRAFT Education zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de
  dienstverlening/werkzaamheden wanneer u hierom vraagt. Als u hierom vraagt, wordt alle informatie
  over de voortgang aan u verstrekt.
 4. 4. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal CRAFT Education ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u CRAFT Education schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
 5. CRAFT Education zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover CRAFT Education behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U moet alle gegevens, die CRAFT Education nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan CRAFT Education overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2. CRAFT Education hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van CRAFT Education.
 3. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 4. U bent verplicht om de uitgevoerde werkzaamheden direct na uitvoering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan CRAFT Education worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende werkzaamheden geacht te zijn uitgevoerd zonder gebreken en wordt ervan uitgegaan dat CRAFT Education conform de overeenkomst heeft gehandeld.
 5. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan CRAFT Education zodat CRAFT Education in staat is ter plaatse de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 6. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 7. Als door CRAFT Education een analyse op basis van uw gegevens is gemaakt, dan bent u verplicht om de inhoud hiervan goed tot u te nemen. Als er sprake is van een onjuistheid van of tekortkoming in de analyse, die door u had kunnen worden opgemerkt, dan moet u CRAFT Education hiervan binnen twee maanden na ontvangst van de analyse, op de hoogte stellen.
 8. Analyses die door CRAFT Education zijn gegeven mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgesteld en verstrekt.
 9. U moet ervoor zorgen dat wanneer de werkzaamheden op locatie worden geleverd:

  a. CRAFT Education op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

  b. CRAFT Education tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen. U overlegt hierover met CRAFT Education als dat nodig is;

  c. wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat CRAFT Education met zijn werkzaamheden begint, zodatCRAFT Education onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;

  d. CRAFT Education binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien CRAFT Education de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;

  e. CRAFT Education tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

  f. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;

  g. CRAFT Education kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;

  h. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van CRAFT Education opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;

  i. CRAFT Education gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor CRAFT Education kosten zijn verbonden.

 10. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die CRAFT Education tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
 11. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is CRAFT Education gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

Artikel 6. Concurrentie

 1. Het is u niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van CRAFT Education in dienst te nemen of op welke wijze dan ook voor u te laten werken.
 2. In geval van detachering is het u niet toegestaan om de gedetacheerde personen tijdens de looptijd van de detachering en binnen een jaar na beëindiging daarvan, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook voor u te laten werken.
 3. Handelt u in strijd met deze afspraken? Dan bent u een boete van 3 bruto jaarsalarissen verschuldigd aan CRAFT Education.

Artikel 7. Wat zijn de kosten van de producten/dienstverlening van CRAFT Education?

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn exclusief btw (bij bedrijven) en inclusief btw (bij consumenten) btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
 3. CRAFT Education heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor CRAFT Education met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met CRAFT Education schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag CRAFT Education haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 5. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

Artikel 8. Hoe betaalt u voor de producten/diensten van CRAFT Education?

 1. CRAFT Education verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
 2. Wanneer CRAFT Education in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van CRAFT Education betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 4. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door CRAFT Education bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag CRAFT Education de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 5. CRAFT Education heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is CRAFT Education bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 6. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan CRAFT Education laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.
 2. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.
 3. Als u de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door CRAFT Education gemaakt moeten worden.
 4. Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door CRAFT Education zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van CRAFT Education om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
 5. bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 10 % van de offerte;
 6. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 10 % van de offerte;
 7. bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 25 % van de offerte.
 8. CRAFT Education mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
 9. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
 10. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
  CRAFT Education hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht omzelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.
 11. CRAFT Education heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

Artikel 10. Hoe gebruikt u de internetsite?

 1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van CRAFT Education zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
 2. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

Artikel 11. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor CRAFT Education niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen en/of producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van CRAFT Education is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van CRAFT Education .
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van CRAFT Education .
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag CRAFT Education de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. CRAFT Education is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door CRAFT Education geleverde producten blijven eigendom van CRAFT Education totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. 2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 3. 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit CRAFT Education zo snel mogelijk laten weten.
 4. 4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal.
  Als CRAFT Education hierom vraagt, mag CRAFT Education de polis van de verzekering inzien.

Artikel 13. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor uw werknemers en door u ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 4. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 5. CRAFT Education is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door CRAFT Education noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
 6. Wanneer CRAFT Education persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 7. CRAFT Education gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 8. CRAFT Education treft technische en organisatorische maatregelen om een passend
  beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. U mag het werk van CRAFT Education niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij CRAFT Education hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. CRAFT Education heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan CRAFT Education ter inzage heeft gegeven.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van
  CRAFT Education en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het
  gebruik van de internetsite.

Artikel 15. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. CRAFT Education verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. CRAFT Education kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. CRAFT Education is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u CRAFT Education in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk vakbekwaam dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval CRAFT Education derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
 3. CRAFT Education kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. CRAFT Education is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Als CRAFT Education aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 5. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 6. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan CRAFT Education .
 7. De informatie op de internetsite wordt door CRAFT Education met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie.
  CRAFT Education aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 8. CRAFT Education draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 9. Iedere aansprakelijkheid van CRAFT Education vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u CRAFT Education niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, CRAFT Education daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 16. Wijziging van deze voorwaarden

 1. CRAFT Education kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. CRAFT Education kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 17. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan CRAFT Education worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.